Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên, nhân viên trong điều kiện khí hậu rét đậm rét hại, trường TH&THCS Xuân Tăng thông báo: