Tâm huyết với nghề, giàu tình thương, gương mẫu trách nhiệm và làm việc hiệu quả